شورای سیاستگذاری

 

 .........  .......... ...........
مهندس مهران حسنی-معاون سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مازندران 

 

آقای فریدون حاج بابایی-رئیس هیات مدیره و مدیر عامل مجتمع تفریحی -  توریستی میزبان 

 

دكتر صادق صالحی-رئیس دانشگاه جامع علمی و کاربردی میزبان بابلسر- دانشگاه مازندران 

 

دكتر ناصر جعفری-رئیس دانشگاه جامع علمی و کاربردی استان مازندران- دانشگاه مازندران 

 

دکتر محسن جهانشاهی  - رئیس بنیاد نخبگان استان مازندران

 

دکتر علی معتمدزادگان - رئیس پارگ علم و فناوری مازندران

 

دکتر سید هادی ناصری-انجمن تحقیق در عملیات ایران - دانشگاه مازندران 

 

مهندس نصرت ا... غلامی فرد-کارشناس ارشد معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه مازندران