حامیان و مشارکت کنندگان

 

 ·      مجتمع تفریحی -  توریستی میزبان بابلسر

.........·        سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان مازندران 

 ·       دانشگاه جامع علمی و کاربردی استان مازندران

 ·      انجمن ایرانی تحقیق در عملیات

      ·   مركز بين المللي بهينه سازي و تصميم گيري