معرفی استارت آپ

   استارت آپ چیست ؟

 مفهوم و ریشه های استارت آپ با صنعت فناوری در هم تنیده شده است. استارت آپ یک شرکت  نوپا است که که راه حلی نوین را برای یک مساله ارائه می کند؛ در حالی که تضمینی برای موفقیت شرکت  از طریق راه حل ارائه شده وجود ندارد.

 

Ø     پنجره ی ذهن رو به آینده

-          تاسیس یا پیوستن به یک استارت آپ به معنای یک تصمیم جدی برای جدا شدن از شرایط ایده آل و پایدار به منظور دستیابی به رشد برق آسا و تلاش برای ایجاد موجی از تغییرات در مدت زمان کوتاه است.

به عبارت دیگر، عمل یا مجموعه ای از کارها به منظور یک حرکت جدید و یک شرکت یا کسب و کار نوپا را استارت آپ می گویند.