محورهای کنفرانس

مدل سازی بهینه در مهندسی صنایع

الگو یابی بهینه در صنایع و علوم ریاضی

الگوهای هوشمند و کاربردهای آن در صنایع

مدلهای بهینه با بکارگیری از الگوریتم های هوشمند

کاربرد شبکه‌های عصبی در مدل سازی

هوش مصنوعی و مدل سازی بهینه

کاربرد مدل های ریاضی در مهندسی  و صنایع