زمان و مکان برگزاری رویداد

زمان برگزاری: 25 مرداد ماه 1397
دبیرخانه دائمی و محل برگزاری رویداد: بابلسر، مجتمع تفریحی -توریستی میزبان