کمیته علمی

 

 

 

 

  مهندس مهران حسینی : معاون سازمان میراث فرهنگی , صنایع دستی و گردشگری استان مازندران

 

   آقای فریدون حاج بابایی : رئیس هیات مدیره و مدیر عامل مجتمع تفریحی توریستی میزبان

 

   دکتر صادق صالحی : رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی میزبان بابلسر- هیات علمی دانشگاه مازندران

 

   دکتر ناصر جعفری : رئیس دانشگاه جامع علمی وکاربردی استان مازندران - هیات علمی دانشگاه مازندران

 

  دکتر علی اصغر فیروزجائیان : جامعه شناس و عضو هیات علمی دانشگاه مازندران

 

   دکتر سید هادی ناصری : انجمن تحقیق در عملیات ایران -هیات علمی دانشگاه مازندران

 

  مهندس نصرت ا... غلامی فرد : کارشناس ارشد معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه مازندران