کمیته برگزاری


فریدون حاج بابا یی (مدیر عامل مجتمع تفریحی - توریستی میزبان بابلسر)

مهندس مهران حسینی (دبیر شورای سیاست گذاری)

دکتر صادق صالحی (رئیس دانشگاه جامع علمی و کاربردی مجتمع تفریحی - توریستی میزبان)

دکتر ناصر جعفری (دبیر کمیته علمی - رئیس دانشگاه جامع علمی و کاربردی استان مازندران)

دکتر سید هادی ناصری (دبیر کمیته برگزاری -بازرس انجمن تحقیق در عملیات ایران)

مهندس سیفی - نماینده پارک علم و فناوری استان مازندران

مهندس محمد حبیبی- نماینده بنیاد نخبگان استان مازندران

مهندس نصرت ا... غلامی فرد ( مدیر سامانه و مسئول امور دبیر خانه - رئیس اداره تحقیقات و پژوهش  دانشگاه مازندران)

مهندس جهانیان

مهندس قربانی

مهندس حمید مراد

مهندس علی فاطمی نیا